Ogólne warunki gwarancji produktów marki Zeegma.


Ważna informacja: Serwis nie przyjmuje zgłoszeń osobistych w siedzibie firmy przy ulicy A. Kręglewskiego 1. Należy wypełnić zgłoszenie serwisowe w formularzu internetowym oraz wysłać sprzęt pod wskazany po wypełnieniu formularza adres.


 1. Marka Zeegma z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kręglewskiego 1, gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 36 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. W przypadku zakupu urządzenia na firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu.
 4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Producenta.
 5. Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez stronę internetową www.zeegma.com i dostarczenia uszkodzonego sprzętu do Autoryzowanego Serwisu Producenta na własny koszt. Instrukcja zgłaszania reklamowanego produktu jest dostępna na stronie www.
 6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.
 7. Wady lub uszkodzenia produktu powinny być zgłoszone, a wadliwy produkt dostarczony do serwisu, niezwłocznie po ujawnieniu się ich.
 8. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD, ekranów dotykowych oraz akumulatorów wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. W wyświetlaczach od 2,5” do 10,1” dopuszczalne jest występowanie do 3 błędnych pikseli.
 9. Gwarancja dla wszystkich akcesoriów dołączonych do urządzeń (np. ładowarki, piloty, klawiatury, myszki, słuchawki, przewody) wynosi 6 miesiące od daty zakupu.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego mechanicznie) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
 13. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna urządzenia oraz kopię dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.
 14. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne i ingerencję cieczy lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady, usterki oraz wady wizualne powstałe wskutek użytkowania, naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, usterki niemające wpływu na prawidłową pracę urządzenia, zaniki sygnału spowodowane odległością od nadajnika oraz uszkodzenia produktu, który nie został dostarczony do serwisu w bezpiecznym opakowaniu.
 15. Serwis może nie wykonać naprawy usterek w przypadku uszkodzeń plomby gwarancyjnej i śladów nieautoryzowanej naprawy.
 16. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
 17. Każdy reklamowany sprzęt Autoryzowany Serwis sprawdza pod względem poprawności działania.
 18. BrandLine Group Sp. z o. o. i Autoryzowany Serwis nie odpowiadają za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 19. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania jest równoznaczny z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
 20. W przypadku odesłania produktu na naprawę serwisową, gdzie nie stwierdzono usterki, konsument może być obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).
 21. W sytuacji, gdy produkt odesłany na serwis jest sprawny, a powodem złego działania urządzenia była rozładowana bateria, serwis może obciążyć konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.
 22. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 23. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).